Manager TAXI / inchiriere

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, prin termenul de manager de transport în regim de taxi și închiriere se înțelege: persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia

Pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de taxi și închiriere este reglementată prin:

 • - Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
 • - Normele privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de taxi și închiriere aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 879/2016.

Cele două reglementări se pot descărca de aici.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Normele aprobate prin HG nr. 879/2016, pot avea acces la pregătirea profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Lega nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, adică:

 • - respectă condiţiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;
 • - este absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
 • - are reşedinţa curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014.

Condițiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2008 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite dacă din certificatul de cazier judiciar rezultă că persoana în cauză nu a fost condamnată pentru:

 • - infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
 • - infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
 • - infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
 • - infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
 • - infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
 • - infracţiuni contra patrimoniului.

În sensul articolului 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 , „reședință curentă” înseamnă locul unde o persoană locuiește de obicei, și anume cel puțin 185 de zile pe an calendaristic, în virtutea unor legături personale și profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, în virtutea unor legături personale care indică o legătură strânsă între persoana respectivă și locul în care locuiește.

Cu toate acestea, reședința curentă a unei persoane ale cărei legături profesionale se află într-un loc diferit de cel al legăturilor sale personale și care, drept urmare, locuiește alternativ în mai multe locuri situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul unde persoana respectivă are legături personale, cu condiția ca aceasta să se întoarcă acolo în mod regulat. Această ultimă condiție nu este necesară în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru a desfășura o activitate cu o durată determinată.

Pregătirea profesională în vederea obținerii certificatului de manager de transport în regim de taxi și închiriere se realizează numai în centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate în acest scop de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Lista centrelor de pregătire si perfecționare profesionala se poate descărca de aici.

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională inițială a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere;
 • b) actul de identitate, în copie;
 • c) actele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
  • (i) certificat de cazier judiciar, în original, prin care se atestă inexistenţa condamnării pentru una dintre faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
  • (ii) copie de pe diploma de absolvire a liceului, de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, valabil;
  • (ii) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiei de a avea reşedinţa curentă în România, în original.

Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pct. (ii) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.

Cursurile de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere nu au părți comune cu alte tipuri de cursuri.

Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere doar candidaţii care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maximum 12 luni de la data absolvirii. Candidaţii care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire.

Numărul de reexaminări nu este limitat, dar este condiționat de faptul că, în termen de 12 luni de la finalizarea cursului de pregătire profesională trebuie să promoveze examenul teoretic.

Examenul pentru obținerea certificatului de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și închiriere constă în rezolvarea unui chestionar cu 60 de întrebări care trebuie rezolvat în 60 de minute. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns dintre care una singură este corectă.

Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puţin 70% din întrebări, adică la cel puțin 42 de întrebări.

La finalizarea examenului, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

De asemenea, calificativul obținut la examen se poate afla de pe site-ul www.arr.ro aici , secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Calendarul de examinare la proba teoretica este postat pe site-ul www.arr.ro în secțiunea informații certificate/atestate sau se poate accesa aici.

Lista centrelor de examinare pentru fiecare județ și municipiul București se poate descărca de aici.

Examinarea se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalului/unității PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obţinute de către candidaţi la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • - folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • - poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă,
 • - se prezintă la examen sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

Candidatul care se prezintă la examinarea teoretică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) are cursul de pregătire profesională finalizat de către centrul autorizat care l-a înscris în vederea susținerii examenului, finalizare care atestă faptul că, în ceea ce privește respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică, precum și condițiile pentru susținerea examenului;
 • b) prezintă documentele necesare în vederea identificării și constatării dreptului de susținere a examenului, respectiv actul de identitate;
 • c) completează tabelul conținând numele si prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea, pus la dispoziție de către comisia de examinare;
 • d) nu folosește în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • e) nu poartă discuții cu alți candidați, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați și are o ținută decentă;
 • f) nu se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope;
 • g) prezintă, în original, dovada achitări tarifului în cuantum de 67 de lei, în contul Agenției Teritoriale ARR de la care dorește ridicarea certificatului.

Candidații declarați respinși pot depune contestație la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii examenului, cu indicarea în mod obligatoriu a adresei la care urmează să primească răspunsul la contestație.

Modelul de contestație este accesibil pe site-ul www.arr.ro, secțiunea informații certificate/atestate.

Contestația se soluţionează în termen de 10 zile de la data primirii acesteia de către o comisie alcătuită din 3 membri, după cum urmează:

 • a) un membru numit din cadrul Direcției Transport Rutier din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
 • b) doi membri numiți din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Rezultatul contestaţiei se transmite în scris candidatului în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluționării acesteia.

CONTINUARE

Despre

Eventualele sesizari sau observatii pot fi transmise catre adresa de e-mail: etestare@arr.ro

© Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. 2022. Toate drepturile rezervate.

Termeni si conditii de utilizare a siteului | Politica de Cookie-uri | GDPR