Manager de transport

În conformitate cu prevederile art. 2 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, prin termenul de manager de transport se înțelege: persoana fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul în care respectiva întreprindere este persoana fizică, chiar persoana în cauză sau, în cazul în care se prevede în mod expres, o altă persoană fizică desemnată de către întreprinderea respectivă prin contract și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport ale întreprinderii respective.

Pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier este reglementată prin Normele din Anexa nr. 1 la OMT nr. 1214/2015 care se poate descărca de aici.

Potrivit art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 1 la OMT nr. 1214/2015 pot avea acces la pregătirea și atestarea profesională ca manager de transport, persoanele absolvente de liceu și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin.(2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 referitoare la reședință, după cum urmează:

Persoanele în cauză susțin examinarea în statul membru în care au reședința obișnuită sau în statul membru în care lucrează.

Reședința obișnuită este locul în care o persoană locuiește în mod normal, adică timp de cel puțin 185 de zile în fiecare an calendaristic, datorită legăturilor de ordin personal care demonstrează existența unei legături strânse între acea persoană și locul unde locuiește.

Cu toate acestea, reședința obișnuită a unei persoane ale cărei legături de ordin profesional se află în alt loc decât cel al legăturilor sale de ordin personal și care, drept urmare, locuiește alternativ în locuri diferite situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul unde acea persoană are legături de ordin personal, cu condiția ca aceea persoană să se întoarcă acolo în mod regulat. Această ultimă condiție nu este impusă în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru executarea unei misiuni cu durată determinată.

Frecventarea de cursuri la o universitate sau școală nu implică transferul reședinței obișnuite.

Pregătirea profesională în vederea obținerii certificatului de manager de transport se realizează numai în centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate în acest scop de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu scopul de a transmite candidaților cunoștințele și competențele specifice enunțate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

Anexa I punctul I la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 poate fi consultată accesând pagina de internet a Autorității Rutiere Române – ARR, aici

Lista centrelor de pregătire și perfecționare profesională se poate descărca de aici

Cursuri de pregatire profesionala intiala

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională inițială a managerilor de transport, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) actele care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 1 la OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, în copie.

Documentele prevăzute mai sus se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" și semnare.

Cursuri de pregătire profesională periodică

În vederea actualizării cunoştinţelor, managerii de transport au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor:

 • a) la intervale de cel mult 10 ani, dacă nu au avut întreruperi în exercitarea profesiei mai mari de 5 ani, sau
 • b) în vederea reluării exercitării profesiei după o întrerupere mai mare de 5 ani.

Pentru participarea la cursurile de pregătire profesională periodică, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) certificatul de manager de transport eliberat de o autoritate competentă dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene, în copie.

Candidații care urmează cursuri de pregătire profesională atât pentru transportul rutier de marfă cât și pentru transportul rutier de persoane, pot să urmeze părțile comune ale cursurilor specifice o singură dată.

Cursuri de pregătire profesională inițială

Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport doar candidaţii care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maximum 12 luni de la data absolvirii. Candidaţii care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire.

Cursuri de pregătire profesională periodică

La evaluarea privind actualizarea cunoștințelor managerilor de transport pot participa doar candidații care au absolvit cursul de pregătire profesională periodică.

Nu este prevăzut un termen limită raportat la data finalizării cursului de pregătire periodică pentru susținerea evaluării privind actualizarea cunoștințelor.

Cursuri de pregătire profesională inițială

Numărul de reexaminări nu este limitat, dar este condiționat de faptul că, în termen de 12 luni de la finalizarea cursului de pregătire profesională trebuie să promoveze examenul teoretic.

Cursuri de pregătire profesională periodică

Numărul de evaluări nu este limitat.

Curs de pregătire profesională inițială

Examenul teoretic susținut în vederea atestării profesionale inițiale a managerilor de transport constă în următoarele probe:

 • a) o proba la calculator, cu durata de doua ore, cuprinzând un chestionar cu 100 de întrebări care au 4 variante de răspuns dintre care doar una este corectă;
 • b) o probă scrisă, cu durata de două ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului candidații trebuie să obțină cel puțin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obținute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

Prin urmare candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 72 de întrebări din totalul de 120, după cum urmează:

 • 52 răspunsuri corecte la calculator + 20 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 53 răspunsuri corecte la calculator + 19 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 54 răspunsuri corecte la calculator + 18 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 55 răspunsuri corecte la calculator + 17 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 56 răspunsuri corecte la calculator + 16 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 57 răspunsuri corecte la calculator + 15 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 58 răspunsuri corecte la calculator + 14 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 59 răspunsuri corecte la calculator + 13 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 60 răspunsuri corecte la calculator + 12 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 61 răspunsuri corecte la calculator + 11 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 62 răspunsuri corecte la calculator + 10 răspunsuri corecte la studiul de caz

Observatii:

 • - exemplele de mai sus conțin minimum necesar de întrebări corecte pentru promovarea examenului;
 • - dacă candidatul realizează la chestionarul de la calculator mai mult de 62 răspunsuri corecte, pentru promovarea examenului este necesar să răspundă corect la cel puțin 10 întrebări ale studiului de caz (procentaj de minim 50% din punctele posibile);
 • - atât la proba de la calculator cât si la studiul de caz nu se acordă fracțiuni de punct; răspunsul incomplet/greșit se va puncta cu 0, iar un răspuns corect va fi punctat cu 1; la studiul de caz răspunsul corect este acela care satisface cerințele din enunțul întrebării;
 • - durata totală cumulată a timpului petrecut de un candidat pentru susținerea unuia sau mai multor examene, în aceeași zi nu poate depășii 4 ore;
 • - rezultatele obținute de candidați la examen se încarcă pe site-ul www.arr.ro, secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Curs de pregătire profesională periodică:

Evaluarea actualizării cunoştinţelor constă în analiza răspunsurilor date de candidat la întrebările din studiul de caz care conține 10 întrebări și care trebuie rezolvat într-o oră.

Pentru a se considera îndeplinită cerința privind actualizarea cunoștințelor, candidatul trebuie să realizeze cel puțin 50% din totalul punctelor de la studiul de caz.

În urma evaluării, comisia eliberează candidatului o fișă de evaluare în care se consemnează actualizarea/neactualizarea cunoștințelor. De asemenea, comisia reține un exemplar original al fișei de evaluare pe care candidatul a semnat pentru luarea la cunoștință privind conținutul.

Candidații care din motive personale nu sunt prezenți la întocmirea fișei de evaluare, pot afla rezultatul pe site-ul www.arr.ro aici, secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Calendarul de examinare la proba teoretica este postat pe site-ul www.arr.ro în secțiunea informații certificate/atestate sau se poate accesa aici.

Lista centrelor de examinare pentru fiecare județ și municipiul București se poate descărca de aici.

Examinarea in vederea atestarii profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidaţii înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalului/unității PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obţinute de către candidaţi la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Candidații care au obținut calificativul admis la chestionarul tip grilă pot susține și proba scrisă a examenului. În vederea susținerii probei scrise, candidaților li se înmânează foile/formularele de examen, semnate de către unul dintre membri, precum și întrebările/studiile de caz.

Fiecare candidat care susține proba scrisă trebuie să completeze pe foile/formularele de examen datele necesare conform formularului respectiv, în vederea identificării candidatului, a tipului de atestat/certificat de pregătire profesională pentru care susține proba scrisă și a numărului subiectului înmânat de către comisia de examinare. Datele de identificare a candidatului se înscriu pe foile/formularele de examen în colțul din dreapta sus a primei pagini, care se va sigila și semna de către unul dintre membrii comisiei de examinare, urmând a fi desigilat după corectarea lucrării.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • - folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • - poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă,
 • - se prezintă la examen sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

Candidatul care se prezintă la examinarea teoretică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) are cursul de pregătire profesională finalizat de către centrul autorizat care l-a înscris în vederea susținerii examenului, finalizare care atestă faptul că, în ceea ce privește respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică, precum și condițiile pentru susținerea examenului;
 • b) prezintă documentele necesare în vederea identificării și constatării dreptului de susținere a examenului, respectiv cartea de identitate în original și dovada absolvirii liceului în cazul cursurilor de pregătire profesională inițială, în copie sau, în cazul cursurilor de pregătire profesională periodică, certificatul de manager de transport eliberat de o autoritate competentă dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene;
 • c) dacă deține documente eliberate în alt stat membru al Uniunii Europene sau Spațiului Economic European și dacă dorește obținerea certificatului de competență profesională pentru managerul de transport va declara în scris, pe propria răspundere că se afla în una din situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului;
 • d) completează tabelul conținând numele si prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea, pus la dispoziție de către comisia de examinare;
 • e) nu folosește în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • f) nu poartă discuții cu alți candidați, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați și are o ținută decentă;
 • g) nu se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope;
 • h) prezintă, în original, dovada achitări în contul Agenției Teritoriale ARR, de la care dorește ridicarea certificatului, a tarifului în cuantum de 67 de lei.

Candidații declarați respinși pot depune contestație la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii examenului, cu indicarea în mod obligatoriu a adresei la care urmează să primească răspunsul la contestație.

Modelul de contestație este accesibil pe site-ul www.arr.ro, secțiunea informații certificate/atestate.

Contestația se soluţionează în termen de 10 zile de la data primirii acesteia de către o comisie alcătuită din 3 membri, după cum urmează:

 • a) un membru numit din cadrul Direcției Transport Rutier din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
 • b) doi membri numiți din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Rezultatul contestaţiei se transmite în scris candidatului în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluționării acesteia.

Pentru mai multe informatii si pentru continuare spre testarea online va rugam selectati un tip de examen:

Despre

Eventualele sesizari sau observatii pot fi transmise catre adresa de e-mail: etestare@arr.ro

© Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. 2022. Toate drepturile rezervate.

Termeni si conditii de utilizare a siteului | Politica de Cookie-uri | GDPR