Consilier de siguranta

Consilier de siguranţă pentru transport de mărfuri periculoase, denumit în continuare consilier de siguranţă poate fi orice persoană fizică desemnată de conducerea întreprinderii pentru a îndeplini sarcinile specifice şi care deţine în acest sens un certificat de pregătire profesională valabil.

Pregătirea, atestarea profesională și sarcinile consilierilor de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase sunt reglementate prin Normele din Anexa nr. 3 la OMT nr. 1214/2015 care se poate descărca de aici.

Pot avea acces la pregătirea și atestarea profesională a consilierilor de siguranță persoanele care sunt cel puțin absolvente de liceu.

Pregătirea profesională în vederea obținerii certificatului de consilier de siguranță se realizează numai în centre de pregătire și perfecționare profesională autorizate în acest scop de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Scopul pregătirii este de a transmite candidaților cunoștințele și competențele specifice.

Cursurile de pregătire iniţială sau periodică sunt organizate pe module specifice următoarelor tipuri de mărfuri, după cum urmează:

 • a) modulul de bază, cuprinzând subiectele comune tuturor tipurilor de mărfuri;
 • b) modulul adiţional pentru mărfuri din clasa 1 (explozivi);
 • c) modulul adiţional pentru mărfuri din clasa 2 (gaze);
 • d) modulul adiţional pentru mărfuri din clasa 7 (materiale radioactive);
 • e) modulul adiţional pentru mărfurile din clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 şi 9 (solide şi lichide). Acest modul acoperă şi modulul prevăzut la lit. f);
 • f) modulul adiţional pentru mărfurile clasificate cu numerele ONU 1202, 1203, 1223, 3475 şi carburantul de aviaţie clasificat cu numerele ONU 1268 sau 1863 (carburanţi lichizi).

Atenție: Pregătirea periodică se poate efectua în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului de consilier de siguranță.

Lista centrelor de pregătire și perfecționare profesională se poate descărca de aici

Cursuri de pregătire profesională inițială

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională inițială a consilierilor de siguranță, candidații se înscriu la un centru de pregătire profesională, autorizat pentru pregătirea consilierilor de siguranță, completând o cerere și depunând un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere;
 • b) actul de identitate, in copie ;
 • c) actul de studii, în copie, din care să rezulte că solicitantul este cel puţin absolvent de liceu sau certificatul de consilier de siguranţă deţinut, în copie.

Documentele se certifica de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ........, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, ca prezentul act este conform cu originalul" și semnare.

Cursuri de pregătire profesională periodică

Pregătirea periodică are ca scop actualizarea cunoștințelor consilierului de siguranță în scopul exercitării corespunzătoare a profesiei.

Pregătirea periodică se poate efectua în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului de consilier de siguranță.

Participanții la pregătirea periodică urmează modulul de bază și toate modulele corespunzătoare tipurilor de mărfuri pentru care certificatul deținut este valabil, cu respectarea dispozițiilor alin. (3).

În vederea participării la cursurile de pregătire periodică, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) certificatul de consilier de siguranță deținut, în copie, valabil pentru tipul de mărfuri pentru care urmează cursul.

Candidații care urmează în cadrul cursului mai multe module adiționale, pot să urmeze modulul de bază o singură dată.

Pot participa la examenul pentru obținerea certificatului de competență profesională doar candidații care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maxim 12 luni de la data absolvirii.

Candidații care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională.

Numărul maxim de reexaminări nu este limitat, dar este condiționat doar de faptul că, în termen de 12 luni de la finalizarea cursului de pregătire profesională trebuie să promoveze examenul teoretic.

Tipurile de mărfuri periculoase pentru care se poate susține examinarea in vederea eliberarii certificatului sunt următoarele:

 • a) mărfuri din clasa 1 (explozivi);
 • b) mărfuri din clasa 2 (gaze);
 • c) mărfuri din clasa 7 (materiale radioactive);
 • d) mărfuri din clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 şi 9 (solide şi lichide). Acest modul acoperă şi modulul prevăzut la lit. f);
 • e) mărfurile clasificate cu numerele ONU 1202, 1203, 1223, 3475 şi carburantul de aviaţie clasificat cu numerele ONU 1268 sau 1863 (carburanţi lichizi).

Pentru fiecare dintre tipurile de marfuri mentionate, examenul se desfăşoară în două etape:

 • a) o probă scrisă care constă într-un chestionar care conţine câte un set de 40 de întrebări cu 4 variante de răspuns, din care una corectă, care trebuie rezolvate în 30 minute, şi
 • b) un studiu de caz cu un total de 10 intrebari prin care candidatul trebuie să demonstreze că deţine cunoştinţele necesare pentru a îndeplini sarcinile ce revin consilierului de siguranţă care trebuie rezolvat în 60 minute. Pentru rezolvarea studiilor de caz candidaţii pot consulta textul Anexelor A şi B la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, disponibil pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Pentru promovarea examenului candidaţii trebuie să răspundă corect la un număr de 70% din numărul întrebărilor din chestionar şi să realizeze cel puţin 70% din punctajul maxim la studiul de caz. Prin urmare, pentru promovarea examenului, candidatului trebuie realizeze cel puțin 28 de răspunsuri corecte la întrebările chestionarului și respectiv cel puțin 7 răspunsuri corecte la întrebările studiului de caz.

Atât la proba de la calculator cât si la studiul de caz nu se acordă fracțiuni de punct; răspunsul incomplet/greșit se va puncta cu 0, iar un răspuns corect va fi punctat cu 1; la studiul de caz răspunsul corect este acela care satisface cerințele din enunțul întrebării.

Rezultatele obținute de candidați la examen se încarcă pe site-ul www.arr.ro aici , secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Calendarul de examinare la proba teoretică este postat pe site-ul: www.arr.ro în secțiunea informații certificate/atestate sau se poate accesa aici.

Lista centrelor de examinare pentru fiecare județ și municipiul București se poate descărca de aici.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații candidaţii înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalului/unității PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obţinute de către candidaţi la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Candidații care au obținut calificativul admis la chestionarul tip grilă pot susține și proba scrisă a examenului. În vederea susținerii probei scrise, candidaților li se înmânează foile/formularele de examen, semnate de către unul dintre membri, precum și întrebările/studiile de caz.

Fiecare candidat care susține proba scrisă trebuie să completeze pe foile/formularele de examen datele necesare conform formularului respectiv, în vederea identificării candidatului, a tipului de atestat/certificat de pregătire profesională pentru care susține proba scrisă și a numărului subiectului înmânat de către comisia de examinare. Datele de identificare a candidatului se înscriu pe foile/formularele de examen în colțul din dreapta sus a primei pagini, care se va sigila și semna de către unul dintre membrii comisiei de examinare, urmând a fi desigilat după corectarea lucrării.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care: - folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;

 • - poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă,
 • - se prezintă la examen sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

Candidatul care se prezintă la examinarea teoretică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) are cursul de pregătire profesională finalizat de către centrul autorizat care l-a înscris în vederea susținerii examenului, finalizare care atestă faptul că, în ceea ce privește respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică, precum și condițiile pentru susținerea examenului;
 • b) prezintă documentele necesare în vederea identificării și constatării dreptului de susținere a examenului, respectiv cartea de identitate în original și dovada absolvirii liceului în cazul cursurilor de pregătire profesională inițială, în copie sau, în cazul cursurilor de pregătire profesională periodică, certificatul de consilier de siguranță valabil, obținut anterior pentru aceleași tipuri de mărfuri pentru care dorește susținerea examenului;
 • c) completează tabelul conținând numele si prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea, pus la dispoziție de către comisia de examinare;
 • d) nu folosește în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • e) nu poarta discuții cu alți candidați, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați și are o ținută decentă;
 • f) nu se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope;
 • g) prezintă, în original, dovada achitări în contul Agenției Teritoriale ARR, de la care dorește ridicarea certificatului, a tarifului în cuantum de 67 de lei.

Candidații declarați respinși la examen pot depune contestație la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii examenului, cu indicarea în mod obligatoriu a adresei la care urmează să primească răspunsul la contestație.

Modelul de contestație este accesibil pe site-ul www.arr.ro, secțiunea informații certificate/atestate.

Contestația se soluţionează în termen de 10 zile de la data primirii acesteia de către o comisie alcătuită din 3 membri, după cum urmează:

 • a) un membru numit din cadrul Direcției Transport Rutier din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
 • b) doi membri numiți din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Rezultatul contestaţiei se transmite în scris candidatului în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluționării acesteia.

Pentru mai multe informatii si pentru continuare spre testarea online va rugam selectati un tip de examen:

Despre

Eventualele sesizari sau observatii pot fi transmise catre adresa de e-mail: etestare@arr.ro

© Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. 2022. Toate drepturile rezervate.

Termeni si conditii de utilizare a siteului | Politica de Cookie-uri | GDPR