Conducator auto marfuri periculoase

Conducătorii vehiculelor care transportă mărfurile periculoase definite în Anexele la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare A.D.R., trebuie să deţină un certificat A.D.R. eliberat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., care atestă că au participat la cursurile de pregătire şi au promovat examenul specific privind cerinţele speciale care trebuie îndeplinite la transportul rutier de mărfuri periculoase.

Pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase este reglementată prin Normele din Anexa nr. 4 la OMT nr. 1214/2015 care se poate descărca de aici.

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire iniţială, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puţin una dintre categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr., BE, C1E, CE.

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie să urmeze un curs de bază care are drept obiective principale:

 • a) informarea conducătorilor auto asupra riscurilor inerente transportului de mărfuri periculoase;
 • b) prezentarea noţiunilor de bază indispensabile pentru reducerea la minimum a riscului de producere a unui eveniment;
 • c) în caz de incident sau accident să fie capabili să ia măsurile necesare pentru propria lor siguranţă, pentru siguranţa publicului, pentru protecţia mediului, precum şi pentru a limita efectele evenimentului.

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile, cu o capacitate mai mare de 1 m3, conducătorii de vehicule-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 m3 şi conducătorii vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM (containere de gaze cu elemente multiple) cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3 pe o unitate de transport trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul în cisterne.

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri sau obiecte explozive aparținând clasei 1, definită în Partea a 2 a A.D.R. trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă.

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă materiale radioactive aparținând clasei 7 definită în Partea a 2 a A.D.R., trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă.

Pregătirea profesionala in vederea obținerii certificatului A.D.R. se realizează numai in centrele de pregătire si perfecționare profesională autorizate in acest scop de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Lista centrelor de pregătire si perfecționare profesionala se poate descărca de aici

În vederea participării la cursurile de pregătire iniţiale, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) permisul de conducere, în copie,
 • d)după caz, certificatul A.D.R. deţinut, în copie.

Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ............, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.

Candidații care urmează cursul de bază și mai multe cursuri de specializare, pot să urmeze cursul de bază o singură dată.

Pot participa la examenul pentru obținerea certificatului A.D.R. doar candidații care au absolvit cursul/cursurile de pregătire profesională, în termen de cel mult 12 luni de la data absolvirii.

Nu este limitat numărul de reexaminări, dar candidatul trebuie să susțină și să promoveze examenul în termen de 12 luni de la data absolvirii cursului de pregătire profesională. Candidații care nu au promovat în acest termen examenul, trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională.

Examenul cuprinde următoarele probe:

 • a) pentru cursul de bază (cunoscut și sub denumirea de transport în colete al mărfurilor periculoase): un chestionar cu 30 de întrebări cu patru variante de răspuns dintre care una este corectă, care trebuie rezolvate în 30 de minute.
 • b) pentru cursurile de specializare pentru transportul în cisterne, pentru transportul mărfurilor din clasa 1 sau pentru transportul mărfurilor din clasa 7: câte un chestionar cu 20 de întrebări cu patru variante de răspuns dintre care una este corectă, care trebuie rezolvate în 20 de minute.

Candidaţii sunt consideraţi admişi dacă au răspuns corect la cel puţin 70% din întrebările aferente fiecărui chestionar, adică cel puțin 21 de răspunsuri corecte pentru examenul aferent cursului de bază și respectiv cel puțin 14 răspunsuri corecte pentru examenele aferente celor trei cursuri de specializare.

Pot susţine proba pentru cursurile de specializare doar candidaţii care au promovat proba pentru cursul de bază şi cei care îşi extind categoriile de valabilitate ale certificatului A.D.R.

La finalizarea examenului, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

De asemenea, calificativul obținut la examen se poate afla de pe site-ul www.arr.ro aici, secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Examenele pentru cursul de specializare corespunzător transportului de mărfuri radioactive ce aparțin clasei 7 de pericol se desfășoară numai în municipiul București.

Calendarul de examinare la probele teoretice pentru fiecare județ și respectiv pentru municipiul București este postat pe site-ul: www.arr.ro în secțiunea informații certificate/atestate sau se poate accesa aici.

Lista centrelor de examinare pentru fiecare județ și municipiul București se poate descărca de aici.

Examinarea in vederea atestarii profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidaţii înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalului/unității PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obţinute de către candidaţi la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • - folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • - poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă,
 • - se prezintă la examen sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

Candidatul care se prezintă la examinare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) are cursul de pregătire finalizat de către centrul autorizat care l-a înscris în vederea susținerii examinării, finalizare care atesta faptul că, în ceea ce privește respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementarilor specifice in vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică, precum și condițiile pentru susținerea examinării;
 • b) prezintă documentele necesare, în original, în vederea identificării și constatării dreptului de susținere a examenului, respectiv actul de identitate și permisul de conducere auto sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie ori adeverinţa valabilă care atestă că permisul de conducere este depus pentru preschimbare;
 • c) prezintă dovada achitării, în contul Agenției Teritoriale ARR de la care dorește ridicarea certificatului, a tarifului în cuantum de 67 de lei;
 • d) completează tabelul conținând numele si prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea, pus la dispoziție de către comisia de examinare;
 • e) nu folosește în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului
 • f) nu poarta discuții cu alți candidați, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați și are o ținută decentă;
 • g) nu se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

Candidații declarați respinși la examen pot depune contestație la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii examenului, cu indicarea în mod obligatoriu a adresei la care urmează să primească răspunsul la contestație.

Modelul de contestație este accesibil pe site-ul www.arr.ro, secțiunea informații certificate/atestate.

Contestația se soluţionează în termen de 10 zile de la data primirii acesteia de către o comisie alcătuită din 3 membri, după cum urmează:

 • a) un membru numit din cadrul Direcției Transport Rutier din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
 • b) doi membri numiți din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Rezultatul contestaţiei se transmite în scris candidatului în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluționării acesteia.

Pentru mai multe informatii si pentru continuare spre testarea online va rugam selectati un tip de examen:

Despre

Eventualele sesizari sau observatii pot fi transmise catre adresa de e-mail: etestare@arr.ro

© Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. 2022. Toate drepturile rezervate.

Termeni si conditii de utilizare a siteului | Politica de Cookie-uri | GDPR